PRO OPRÁVNĚNÉ

KROK 1

OPRÁVNĚNÝ

POVINNÝ

PRÁVNÍ ZÁSTUPCENávrh na pověření soudního exekutora provedením exekuce

JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha - východ,
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady


Oprávněný:
fyzická osoba: jméno, příjmení, datum
narození/RČ, bydliště
právnická osoba: obchodní název, IČ,
sídlo


Povinný:
fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození/RČ, bydliště
právnická osoba: obchodní název, IČ, sídlo


Exekuční návrh

na provedení exekuce a pověření JUDr. Ivo Erberta, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha-východ, se sídlem v Praze 3 - Vinohradech, Milešovská 1326/4, PSČ 130 00 provedením exekuce dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

I.

Podle vykonatelného rozsudku, platebního rozkazu, exekutorského/ notářského zápisu, rozhodčího nálezu sp. zn. _________ ze dne _________ vydaného/sepsaného _____________________ je povinný povinen uhradit oprávněnému částku ve výši ___________________,- Kč s příslušenstvím ________________________.

Důkaz: rozsudek, platební rozkaz, exekutorský/ notářský zápis, rozhodčí nález sp. zn. ____________ ze dne ______________ vydaného/sepsaného

II.

Jelikož povinný z dlužné částky neuhradil ničeho,oprávněný navrhuje, aby soud

pověřil

soudního exekutora JUDr. Ivo Erberta provedením exekuce na základě rozsudku, platebního rozkazu, exekutorského/ notářského zápisu, rozhodčího nálezu sp. zn. __________ ze dne ___________ vydaného/sepsaného _______________ k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši _____________,- Kč s příslušenstvím a pro náklady exekuce.

Provedením exekuce se pověřuje JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-východ, se sídlem v Praze 3 - Vinohradech, Milešovská 1326/4, PSČ 130 00.

V _______________, dne _______________
________________________
oprávněný

Vzor ke stažení
Tento návrh exekuce si můžete uložit ve formátech *.DOCX [32 kB] , *.RTF [44 kB] a *.ODT [8 kB]
Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz