NÁVRH NA NAŘÍZENÍ EXEKUCE
NÁVRH
ŽÁDOST O SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ
pro povinné
SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA-VÝCHOD

Exekutorský úřad Praha - východ soudního exekutora JUDr. Ivo Erberta je úřadem s působností na celém území České republiky se sídlem v Praze.

Soudní exekutor provádí nucený výkon povinností, které povinný dobrovolně nesplnil a které byly povinnému uloženy vykonatelným rozhodnutím soudu, rozhodnutím správního orgánu, notářským nebo exekutorským zápisem se svolením k vykonatelnosti, rozhodčím nálezem nebo jiným exekučním titulem, jehož výkon zákon připouští.

Výhody exekučního řízení: efektivnější, rychlejší a zákonné uspokojení práva věřitelů.

Soudní exekutor vede exekuci na základě návrhu oprávněného poté, co ho jejím provedením pověřil exekuční soud.


Aktuálně:

Ve dnech 23.12.2019 a 27.12.2019 jsou zrušeny úřední hodiny. Děkujeme za pochopení.

Další novinky pro Vás již nemáme, můžete se ale podívat na DRAŽBY, které jsou právě aktivní.

Exekuce na peněžité plnění provádíme těmito způsoby:

 • srážkami ze mzdy
 • srážkami z jiných příjmů (důchod, dávky nemocenské, podpora v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory atd.)
 • přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
 • přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • prodejem movitých věcí
 • prodejem nemovitostí, správou nemovitostí
 • postižením jiných majetkových práv - např. podílu ve společnosti s ručením omezeným, podílu v bytovém družstvu
 • prodejem podniku, správou podniku
 • postižením nehmotných práv - průmyslových práv jako např. ochranné známky, patenty, průmyslové vzory
 • postižením cenných papírů, např. akcie, podílové listy, šeky
 • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech

Exekuce na nepeněžité plnění provádíme těmito způsoby:

 • vyklizením nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru
 • odebráním věci
 • rozdělením věci
 • provedením prací a výkonů
Při provádění exekucí se řídíme těmito předpisy upravujícími exekuční řízení v platném znění:
 • Zákon č.120/2001 Sb. - exekuční řád
 • Zákon č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád
 • Zákon č. 119/2001 Sb. - kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
 • Vyhláška č. 330/2001 Sb. - o odměně a náhradách soudního exekutora
 • Vyhláška č. 37/1992 Sb. - o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy
 • Vyhláška č. 418/2001 Sb. - o postupech při výkonu exekuční činnosti

Odměna exekutora a náklady exekuce

Odměnu exekutora a náklady exekuce hradí exekutorovi a oprávněnému povinný. Soudní exekutor náklady exekuce stanoví a vymůže v exekučním řízení na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce. Způsob určení odměny soudního exekutora a dalších nákladů exekuce stanoví vyhláška č. 330/2001 Sb. Náklady právního zastoupení oprávněného v exekučním řízení se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb.

Další činnosti soudního exekutora:

 • poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému v souvislosti s exekuční činností
 • přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy
 • sepisování exekutorských zápisů o osvědčení skutkového stavu nebo děje
 • provedení dražby nemovitostí nebo movitých věcí na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí (např. insolvenční správce, notář v rámci dědického řízení
Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady
ADRESA

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz