EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA-VÝCHOD

Exekutorský úřad Praha - východ soudního exekutora JUDr. Ivo Erberta je úřadem s působností na celém území České republiky se sídlem v Praze.

Soudní exekutor provádí nucený výkon povinností, které povinný dobrovolně nesplnil a které byly povinnému uloženy vykonatelným rozhodnutím soudu, rozhodnutím správního orgánu, notářským nebo exekutorským zápisem se svolením k vykonatelnosti, rozhodčím nálezem nebo jiným exekučním titulem, jehož výkon zákon připouští.

Výhody exekučního řízení: efektivnější, rychlejší a zákonné uspokojení práva věřitelů.

Soudní exekutor vede exekuci na základě návrhu oprávněného poté, co ho jejím provedením pověřil exekuční soud.

Novinky a upozornění

Novinky pro Vás aktuálně nemáme, můžete se ale podívat na DRAŽBY, které jsou právě aktivní.

Exekuce na peněžité plnění provádíme těmito způsoby:

 • srážkami ze mzdy
 • srážkami z jiných příjmů (důchod, dávky nemocenské, podpora v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory atd.)
 • přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
 • přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • prodejem movitých věcí
 • prodejem nemovitostí, správou nemovitostí
 • postižením jiných majetkových práv - např. podílu ve společnosti s ručením omezeným, podílu v bytovém družstvu
 • prodejem podniku, správou podniku
 • postižením nehmotných práv - průmyslových práv jako např. ochranné známky, patenty, průmyslové vzory
 • postižením cenných papírů, např. akcie, podílové listy, šeky
 • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech

Exekuce na nepeněžité plnění provádíme těmito způsoby:

 • vyklizením nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru
 • odebráním věci
 • rozdělením věci
 • provedením prací a výkonů
Při provádění exekucí se řídíme těmito předpisy upravujícími exekuční řízení v platném znění:
 • Zákon č.120/2001 Sb. - exekuční řád
 • Zákon č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád
 • Zákon č. 119/2001 Sb. - kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
 • Vyhláška č. 330/2001 Sb. - o odměně a náhradách soudního exekutora
 • Vyhláška č. 37/1992 Sb. - o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy
 • Vyhláška č. 418/2001 Sb. - o postupech při výkonu exekuční činnosti

Odměna exekutora a náklady exekuce

Odměnu exekutora a náklady exekuce hradí exekutorovi a oprávněnému povinný. Soudní exekutor náklady exekuce stanoví a vymůže v exekučním řízení na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce. Způsob určení odměny soudního exekutora a dalších nákladů exekuce stanoví vyhláška č. 330/2001 Sb. Náklady právního zastoupení oprávněného v exekučním řízení se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb.

Další činnosti soudního exekutora:

 • poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému v souvislosti s exekuční činností
 • přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy
 • sepisování exekutorských zápisů o osvědčení skutkového stavu nebo děje
 • provedení dražby nemovitostí nebo movitých věcí na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí (např. insolvenční správce, notář v rámci dědického řízení
Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz