NÁVRH NA NAŘÍZENÍ EXEKUCE
NÁVRH
ŽÁDOST O SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ
pro povinné
SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA-VÝCHOD

Exekutorský úřad Praha - východ soudního exekutora JUDr. Ivo Erberta je úřadem s působností na celém území České republiky se sídlem v Praze.

Soudní exekutor provádí nucený výkon povinností, které povinný dobrovolně nesplnil a které byly povinnému uloženy vykonatelným rozhodnutím soudu, rozhodnutím správního orgánu, notářským nebo exekutorským zápisem se svolením k vykonatelnosti, rozhodčím nálezem nebo jiným exekučním titulem, jehož výkon zákon připouští.

Výhody exekučního řízení: efektivnější, rychlejší a zákonné uspokojení práva věřitelů.

Soudní exekutor vede exekuci na základě návrhu oprávněného poté, co ho jejím provedením pověřil exekuční soud.


Aktuálně:

 • Nabídka volných pracovních pozic:

 • Vykonavatel/ka - doručovatel/ka exekutorského úřadu
 • Pracovník/ce recepce exekutorského úřadu

 • v případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis na: recepce@euprahavychod.cz
 • Exekuce na peněžité plnění provádíme těmito způsoby:

  • srážkami ze mzdy
  • srážkami z jiných příjmů (důchod, dávky nemocenské, podpora v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory atd.)
  • přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
  • přikázáním jiné peněžité pohledávky
  • prodejem movitých věcí
  • prodejem nemovitostí, správou nemovitostí
  • postižením jiných majetkových práv - např. podílu ve společnosti s ručením omezeným, podílu v bytovém družstvu
  • prodejem podniku, správou podniku
  • postižením nehmotných práv - průmyslových práv jako např. ochranné známky, patenty, průmyslové vzory
  • postižením cenných papírů, např. akcie, podílové listy, šeky
  • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech

  Exekuce na nepeněžité plnění provádíme těmito způsoby:

  • vyklizením nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru
  • odebráním věci
  • rozdělením věci
  • provedením prací a výkonů
  Při provádění exekucí se řídíme těmito předpisy upravujícími exekuční řízení v platném znění:
  • Zákon č.120/2001 Sb. - exekuční řád
  • Zákon č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád
  • Zákon č. 119/2001 Sb. - kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
  • Vyhláška č. 330/2001 Sb. - o odměně a náhradách soudního exekutora
  • Vyhláška č. 37/1992 Sb. - o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy
  • Vyhláška č. 418/2001 Sb. - o postupech při výkonu exekuční činnosti

  Odměna exekutora a náklady exekuce

  Odměnu exekutora a náklady exekuce hradí exekutorovi a oprávněnému povinný. Soudní exekutor náklady exekuce stanoví a vymůže v exekučním řízení na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce. Způsob určení odměny soudního exekutora a dalších nákladů exekuce stanoví vyhláška č. 330/2001 Sb. Náklady právního zastoupení oprávněného v exekučním řízení se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb.

  Další činnosti soudního exekutora:

  • poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému v souvislosti s exekuční činností
  • přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy
  • sepisování exekutorských zápisů o osvědčení skutkového stavu nebo děje
  • provedení dražby nemovitostí nebo movitých věcí na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí (např. insolvenční správce, notář v rámci dědického řízení
  Číslo účtu pro povinné
  213405802/0600
  Moneta Money bank a.s.
  (dříve GE Money Bank a.s.)

  Exekutorský úřad Praha-východ
  JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
  Milešovská 1326/4
  130 00 Praha 3 - Vinohrady
  ADRESA

  © 2013
  Design by Mensec | www.mensec.cz