DRAŽBY

Pokyny k dražbám

Veškeré dražby provádíme na portále okdrazby.cz
Postup dražby nemovitých věcí na portálu okdrazby.cz:
 • V sekci připravované dražby zvolte nemovitost či nemovitost, kterou chcete dražit.

 • Menu detail dražby obsahuje veškeré nezbytné informace o dražené nemovitosti či nemovitosti (foto, popis, dražební vyhlášku, znalecký posudek, termín dražby, nejnižší podání, výši minimálního příhozu, informace potřebné k úhradě jistoty a další údaje).

 • Přihlaste se do dražby.

 • UPOZORNĚNÍ: S přihlášením do konkrétní dražby nečekejte na samotný začátek dražby. Pokud se nepřihlásíte před zahájením, nebudete se moci dražby zúčastnit. Přihlášení v průběhu dražby není možné !!!

 • Uhraďte dražební jistotu bankovním převodem či vložením jistoty v hotovosti na uvedený bankovní účet příslušného dražebníka. Informace potřebné k úhradě dražební jistoty naleznete v dražební vyhlášce popřídě v detailu dražby.

 • Po připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka a splnění podmínek účasti na dražbě dle dražební vyhlášky jste oprávněni účastnit se aktivně dražby a činit podání.

 • V termínu pořádání samotné dražby se do systému přihlaste svým uživatelským jménem a heslem. Dražba je zahájena automaticky. Ve stanoveném čase se přesune ze sekce připravované dražby do sekce aktuální dražby. V tuto chvíli můžete činit podání.

 • Průběh samotné elektronické dražby je velmi jednoduchý, intuitivní a přehledný. Přihazovat můžete tlačítkem Provést minimální příhoz (výše příhozu je stanovena dražebníkem) nebo vyplněním jiné částky, kdy do příslušného okénka vypíšete částku příhozu (musí být stejná či vyšší než stanovený minimální příhoz, jinak se podání s částkou menší než minimální příhoz nezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s Vaším uživatelským jménem (unikátním uživatelským jménem), celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu. Dražitel/účastník dražby, kterému svědčí předkupní právo, může toto předkupní právo uplatnit a dorovnat nejvyšší nabídku. Tomuto dražiteli/účastníkovi dražby se navíc zobrazuje tlačítko Dorovnat cenu. Systém zároveň zobrazuje historii podání všech dražitelů/účastníků dražby s příslušnými údaji.

 • Upozornění pro dražitele/účastníky dražby:

 • Při schválení ověřeného uživatele za dražitele/účastníka dražby (např. Varak007) v dané dražbě se automaticky vygeneruje unikátní uživatelské jméno (např. sdf34tg2), které se ostatním dražitelům/účastníkům dražby zobrazuje u příhozů tohoto dražitele/účastníka dražby (např. Varak007). Jedná se o unikátní ID, které slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný identifikátor dražitele/účastníka dražby v průběhu dražby. Unikátní uživatelské jméno se zobrazuje pouze třetím osobám, samotný dražitel/účastník dražby u svých příhozů bude mít zobrazeno místo unikátního ID (např. sdf34tg2), své uživatelské jméno (např. Varak007).

 • Dražba se koná, dokud dražitelé/účastníci dražby činí podání, nejméně však do doby uvedené u příslušné dražby a stanovené v usnesení o dražbě. Je-li v posledních 5-ti minutách před stanoveným okamžikem konce dražby učiněno podání, doba skončení dražby se posouvá o 5 minut od posledního podání, jsou-li i poté činěna další podání, opakuje se postup prodloužení doby trvání dražby o dalších 5 minut.

 • V posledních 5-ti minutách před koncem dražby jsou zobrazovány výzvy Poprvé, Podruhé a Potřetí. Pokud uplyne od posledního podání více jak 5 minut aniž bylo učiněno další podání, dražba končí.

 • Po uplynutí doby pro příhozy je dražba ukončena a na detailu příslušné dražby je zveřejněno jméno dražitele/účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání a ostatní účastníci jsou zároveň dražebníkem vyzváni, aby uplatnili ve stanovené lhůtě případné námitky proti udělení příklepu vydražiteli. Pokud je více osob, kterým svědčí předkupní právo je provedeno losování. Po uplynutí lhůty pro námitky a případném vyjádření dražebníka, či losování je udělen vydražiteli příklep a vydáno usnesení o příklepu, které je uveřejněno na portálu u příslušné dražby a doručeno účastníkům.

 • Po nabytí právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání následuje zápis do katastru nemovitostí.

Číslo účtu pro povinné
213405802/0600
Moneta Money bank a.s.
(dříve GE Money Bank a.s.)

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor
Milešovská 1326/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady

© 2013
Design by Mensec | www.mensec.cz